Política de protecció de dades Medicar

  • Home
  • Pólitica de protecció de dades

Tractament de dades de caràcter personal

medicar.med.es

MEDICAR, es un servei d’assessorament especialitzat en la venda de vehicles ofert per GRUP MED CORPORATIU, S.A.U.

En la utilització de la present pàgina web i en comunicar-se electrònicament amb la nostra entitat es recullen i tracten dades personals dels usuaris que hi accedeixen. Aquestes dades són tractades amb la finalitat de poder interactuar i ser un punt de contacte entre l’usuari i la nostra entitat, per informar i atendre les seves consultes així com per a prestar-li, si escau, els nostres serveis.

El responsable del tractament és GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., amb CIF A58489758 i domicili al Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona.

Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col·labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment.

Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització.

Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: GRUP MED CORPORATIU, S.A.U, CIF A58489758, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, per correu postal, dadespersonals.grupmed . Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos.

La información personal recabada de los usuarios es tratada por el Responsable del Tratamiento asumiendo las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias que garanticen la confidencialidad e integridad de la información y la protección de los derechos y libertades de las personas físicas de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la Ley orgánica 3 / 2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales así como el resto de normativa aplicable en materia de tratamiento de datos personales.